Burgerbeweging en meer

In 2005 werd de eerste zorgcoöperatie opgericht, daarvan zijn er in 2021 rond de 1.500. In 2007 werd de eerste energiecoöperatie opgericht, daarvan zijn er inmiddels meer dan 600. En er zijn talloos veel andere bewonersinitiatieven rond vervoer, voedsel, natuur, cultuur, recycling, wonen, et cetera. Er komen ook nieuwe bij rond data, eerlijk geld en ervaringsdeskundigheid. Kortom, er is een burgerbeweging.

De Ella Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht nodigt iedereen uit om kennis over die beweging door te geven en uit te bouwen.

Onderzoekgemeenschap

De Ella Vogelaar Academie is van iedereen die zin heeft om hieraan mee te doen. Dat kan door lid te worden van de onderzoekgemeenschap. Deze kan niet zonder actieve leden, dragers. De Ella Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht is een open en laagdrempelig kennis- en leernetwerk voor bewoners en beroepskrachten die samen leren over de kracht van gemeenschappen. Lokale gemeenschappen werken aan vitale wijken, dorpen en gebieden. Zij vormen daarmee een groeiend werkveld en een fundament onder een vitale en evenwichtige samenleving in wording. De Ella Vogelaar Academie is er voor alle mensen die iets willen betekenen voor hun eigen omgeving en/of willen bijdragen aan nieuwe samenlevingsprincipes: bewoners, bewonersinitiatieven, coaches, bestuurders, politici, ambtenaren, docenten, wetenschappers en andere geïnteresseerden.

Nederland Zorgt voor Elkaar

NLZVE is het netwerk van de circa 1.500 bewonersinitiatieven rond welzijn, zorg en wonen. Actieve bewoners vanuit NLZVE hebben het initiatief genomen om de Ella Vogelaar Academie op te richten. Daarom is op dit moment het bestuur van deze vereniging nog verantwoordelijk voor deze academie. Later komt de Ella Vogelaar Academie op eigen benen te staan en wordt een zelfstandige vereniging. Zij is dan van de leden van de onderzoekgemeenschap.

Meaningful Matters

De oprichters van de Ella Vogelaar Academie hebben zich afgevraagd hoe u jaar in jaar uit steeds beter onderwijs kunt verzorgen voor een steeds grotere groep actieve bewoners en beroepskrachten. Zij zijn op zoek gegaan naar een partner die daarmee ervaring heeft. Na zorgvuldige selectie is Meaningful Matters gevraagd om de Ella Vogelaar Academie bij te staan in praktische zaken als het verzorgen van een goede website, inschrijving voor cursussen en het afrekenen daarvan, kwaliteitscontrole en evaluatie. Meaningful Matters is het bedrijf achter academies als Avicenna Academie voor Leiderschap, Academie voor Toezichthouders en Commissarissen en Opleidingsinstituut KMBV.

Programmaraad

De onderzoekgemeenschap geeft vorm aan de Ella Vogelaar Academie. Ideeën die daar opkomen moeten snel een plek kunnen krijgen in het aanbod van de Academie. Tegelijk is belangrijk dat anderen een goed oordeel kunnen geven over de kwaliteit. Daarvoor heeft de Ella Vogelaar Academie een programmaraad met de volgende leden:

Lorna Cruickshanks

Lorna Cruickshanks is zelfstandig erfgoed-professional, gespecialiseerd in erfgoedparticipatie. Ze heeft een achtergrond in antropologie en is afkomstig uit het Verenigde Koninkrijk. Lorna werkte eerder onder andere bij het British Museum en het Geffrye Museum waar zij met verschillende gemeenschappen projecten heeft ontwikkeld. Sinds 2019 begeleidt ze de erfgoedparticipatie-labs bij de Erfgoed Academie.

linked.com/lornacruickshanks

Dr. Ton Duffhues

Ton Duffhues houdt zich zowel qua werk als in zijn vrije tijd bezig met burgercollectieven en coöperaties. Als lid van de onderzoeksgroep van prof. Dr Tine de Moor richt hij zich op hun actuele uitdagingen en veerkracht en werkt hij aan kennisplatform CollectieveKracht. Hij heeft veel ervaring met en heeft gepubliceerd over organisaties op het vlak van landbouw, natuur en landschap. Hij is voorzitter van Via Nature in de gemeente Berg en Dal.

Saskia van Eenbergen

Saskia van Eenbergen is Adviseur Koepel Zorgcoöperaties Zuid-Nederland, actief in netwerk Collectieve Kracht (Erasmus University) en medewerker communicatie van Museum Slager, Den Bosch. Ze is politicologe, heeft journalistieke ervaring en had vanuit de provincie Noord-Brabant veel relaties met coöperaties. Ze organiseerden Brabantse coöperatiedagen en hadden succesvolle kennisdelingsprogramma’s.

Anne Hilderink

Anne Hilderink is Rural Artist, ontwerper, initiatiefnemer, ontwikkeling en uitvoering van gebiedscoöperatie Klooster&Buren, 5 dorpen en buitengebied. De ontwikkeling is gesitueerd op het oudste kloosterterrein van de Provincie Groningen. Centraal in de ontwikkeling is vitaliteit behouden in dunbevolkt plattelands-gebied door te werken met een nieuw zorgconcept, herbestemmen monumenten en een kloostertuin. Op deze plek is opnieuw ‘ alles met alles’ verbonden, denkend vanuit samenhang.

Marcel Kolder BA Bed

Marcel Kolder is ambassadeur van de nieuwe economie, happy communicatieondernemer bij Draoidh bv. Kwartiermaker, bouwer en kantel-denker. Cultuurmaker en verzamelaar van nieuwsgierige geesten. Liever van onderop. Hij is initiatiefnemer van diverse mooie projecten door en met inwoners en/of doelgroepen uit stad en land, van groene energiecoöperatie tot woonwerkcollectief en van cultureel centrum tot beweging voor inclusie. Hij is dol op het geven van workshops rondom gedrag, communicatie en verandering.

Joke Abbring

Joke Abbring is directeur-bestuurder bij een woningcorporatie, toezichthouder eerste lijnszorg, adviseur en systemisch coach. Ze is oprichter van HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen, samenwerkings-verband om burgerinitiatieven te ondersteunen en te stimuleren. De leefbaarheid in gemeenten met kleine kernen komt steeds meer onder druk. Dit vraagt om een andere manier van samen-werking. Vanuit burger en diens kracht. Hiertoe zijn handvatten ontwikkeld om binnen het proces van werken aan waarde in een netwerk vorm en sturing te geven. Daarnaast is ze actief als bewoner om eigen dorp te vitaliseren.

Drs. Freya Pijnenborg

Freya Pijnenborg geeft advies en begeleiding via Patient Content bij bewonersinitiatieven en is expert vrijwilligerswerk. Ze is een innovatieve projectleider en adviseur bewonersparticipatie en vrijwilligerswerk met ruime kennis over wereld van zorg en welzijn. Ze is initiatiefnemer en be-stuurder bij Stichting Volontario, adviseur VKKL en auteur van het boek Burgers doen het zelf!

Jitske Tiemersma

Jitske Tiemersma heeft meer dan 10 jaar ervaring met bewonersinitiatieven. Ze is en ervaren opleider, trainer en begeleider leiderschapsprogramma’s; coördinator provinciaal netwerk Omzien naar Elkaar, Kwartiermaker Kennisinfrastructuur Nederland Zorgt voor Elkaar en Ella Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht. Vanaf 1 maart 2021 is ze directeur bij KNHM foundation.

Harro Labrujere

Harro Labrujere is bestuurder van Kringwijs, actief in het bevorderen van collectief eigenaarschap en besluitvorming in gelijkwaardigheid. Strevend naar een ruimte-biedende overheid en een dienend maatschappelijk middenveld, publieke toegang tot voorzieningen en middelen.

Prof. Dr. Nico van Meeteren

Nico van Meeteren is Algemeen Directeur van het bureau van de Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland), Hoogleraar Perioperatieve gezondheid, Erasmus MC, RvB-voorzitter Topcare: Health~Holland coördineert de uitvoering van de gezondheid en zorg-transitie, o.a. via “GROZ” (het anagram van zorg) en op geleide van 5 VWS-missies. Hierin werken burgers, professionals, ondernemers, weten-schappers, financiers en overheid samen, lokaal alsook nationaal onder het motto “Vitaal functionerende burgers in een gezonde economie”.

Jitske van Popering

Jitske van Popering is senior onderzoeker en managing director van GovernEUR/Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij doet onderzoek naar de samenwerking tussen publieke, private en maatschappelijke partijen in complexe vraagstukken. Zo heeft zij verschillende onderzoeken uitgevoerd naar participatie en burgerinitiatief, rond onder andere de energietransitie, stedelijke ontwikkeling, klimaatadaptatie en welzijn.

Dr. Erik van Marissing

Erik van Marissing is Stadsgeograaf, gepromoveerd op een onderzoek naar bewonersparticipatie bij stedelijke vernieuwing en werkzaam als zelfstandig onderzoeker en filmmaker op het gebied van maatschappelijke vraagstukken. Erik is tevens initiatiefnemer van “Buurtterras Kattenbroek”, een mobiele ontmoetingsplek van, voor en door bewoners.

Frank Seine

Frank Seine is 25 jaar actief bij opleidings-instituten, heeft diverse management- en directiefuncties bekleed o.a. AOG School of Management (RUG), Comenius, Academie voor Ondernemerschap en Mount Everest. Verder leidde hij MCC (business simulaties), Horizon Interlingua en Intermediair Management Trainingen. In 2004 nam hij als ondernemer Opleidingsinstituut KMBV over en richtte vervolgens Avicenna Academie voor Leiderschap op. Hij heeft voor honderden organisaties op maat ontwikkeltrajecten en interventies gemaakt. Frank was en is sterk betrokken bij de ontwikkeling van meer dan 20 academies, o.m. voor verenigingen van toezichthouders en commissarissen en recent de Ella Vogelaar Academie. Ondernemerschap vanuit de combinatie van ‘Ziel & Zakelijkheid’ met een maatschappelijke opgave fascineert en drijft hem. Dit doet hij vanuit de overkoepelde organisatie Meaningful Matters.

Steven de Waal

Opiniemaker, keynote speaker, auteur en voorzitter Public Space Foundation. Hij is bedenker van het concept ‘De maatschappelijke onderneming’ (2000) en in 2014 gepromoveerd op ‘The Value(s) of Civil Leaders’, over maatschappelijke leiders: private personen die zich op een bijzondere manier met de publieke zaak bezig houden. Zijn meest recente boek ‘Civil Leadership as the Future of Leadership’. ‘Harnessing the Disruptive Power of Citizens’ biedt een strategische analyse van hoe de digitale technologie die markten heeft ontwricht, ook leidt tot een nieuwe en groeiende macht van burgers en tegelijkertijd een ontwrichtende werking heeft op politiek en publieke dienstverlening.

Quote

De Ella Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht is een open en laagdrempelig kennis- en leernetwerk voor bewoners en beroepskrachten.

© 2024 Ella Vogelaar Academie | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | KvK-nummer: 08187397
Een product van Meaningful Matters| Technische realisatie Sieronline B.V.